अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट २०७४-०४-३२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ब. २०७४-७५ को जिल्ला दररेट
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुची विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं १ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सुची
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुची विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को निर्वाचन क्षेत्र नं २ तर्फको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुची
आ.व २०७३-७४ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, २०७३ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, २०७३
आ.व. २०७२/७३ को अनुगमन प्रतिवेदन २०७३-०३-३१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ को अनुगमन प्रतिवेदन
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना
आ.व २०७३ – ७४ को बार्षिक खरिद योजना २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Barshik kharid yojana 73 74
आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट , २०७३-०४-०४ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Sankhuwasabha District Rate for F.Y 2073-74
आ.व. २०७२/७३ को तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाईको निर्णय 2073-03-29 ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ को तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाईको निर्णय
LGCDP Information २०७३-०३-१७ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
lgcdp information
आ.व. २०७२/७३ दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३ , २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२
आ.व. २०७२-७३ का लागि जिल्ला दररेट , २०७२-०५-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट
एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७१/७२ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एकिकृत सूचना मुलक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०७१/७२ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७१/७२ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन - मलेप रिपोर्ट
आ.व २०७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७०/७१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन - मलेप रिपोर्ट
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७० ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७०
२४ औं जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ , २०७२-११-३० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२४ औं जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४

Skip to toolbar